%meta-name-atts;

Metadata Name (Custom) Attributes

Attributes for <meta-name> element

Content Model

<!ENTITY % meta-name-atts
      ""                            >

Module

JATS-common1.ent