%meta-name-atts; Metadata Name (Custom) Attributes

Attributes for <meta-name> element.
Declaration
<!ENTITY % meta-name-atts
      "%jats-common-atts;"                   >
Expanded Declaration

id ID #IMPLIED xml:base CDATA #IMPLIED